ENG

經民聯欲拉發叔兒子入黨 (大公報)

經民聯現時在立法會議席數僅次於民建聯,主席梁君彥透露,目前正積極招募新丁,有意吸納黨內成員兼鄉議局主席發叔的兒子劉業強入黨,亦有意邀請立法會獨立議員加入,冀加大經民聯在立會內的影響力,更笑稱希望成為第一大黨。

當被問及如何看待財爺自詡中產人士時,梁君彥半開玩笑的說, 「如果佢係中產人士,我梗係無產人士喇,因為啲錢喺晒老婆度!」他認為財爺作為「管家」,掌管港府財政大權,難免「保守」,完全可以理解,亦覺得新的財政預算案「合格」, 「雖然我覺得佢仲可以做多啲」。

全國政協會議即將開幕,作為新一屆的港區全國政協委員,梁君彥將於今個周六上京,臨行前,他對於北京的空氣質素表示無奈, 「我都係喺酒店游下水、睇下電視,唔好周圍走喇。」

(2013年3月1日, 大公報)