ENG

勞工短缺僱主無奈 (林健鋒) – 評論文章

相信大家都有這樣的經驗:假日去酒樓食飯歎茶,有時落單沖茶等候多時都未有招呼,不過眼見無論經理、侍應都忙到「踢晒腳」,都只能無奈地慨歎「今時今日咁嘅服務態度係唔得的」。又有一些有年邁父母入住安老院舍的市民,前往探望時,往往會看到老人家輪候等餵飯,或一個護養員同時餵幾個老人家的情景……