ENG

梁君彥回顧一年立法會工作及新一年展望 (NOW TV)

經民聯主席梁君彥今早(12月30日)出席NOW TV 節目《時事全方位》,與嘉賓就過去一年的立法會工作回顧及展望新一年的工作。

 

收看節目內容,請按下列連結︰

NOW TV《時事全方位》片段

片段一:https://news.now.com/home/local/player?newsId=121790

片段二:https://news.now.com/home/local/player?newsId=121792

片段三:https://news.now.com/home/local/player?newsId=121793

片段四:https://news.now.com/home/local/player?newsId=121794