ENG

地區事務委員會

香港經濟民生聯盟於2022年10月25日宣佈成立六個地區支部,並委任支部主席和副主席。

地區事務委員會
主席:梁美芬
副主席:林家輝 陳灶良 趙式浩

九龍中支部
主席:左滙雄  副主席:李超宇

油尖旺支部
主席:黃舒明  副主席:陳少棠

深水埗支部
主席:陳國偉  副主席:龐朝輝 黃永威

新界東支部
主席:陳灶良  副主席:羅曉楓

新界西支部
主席:王威信  副主席:黃耀聰

港島東支部
主席:丁 煌  副主席:王詩展

港島南支部
主席:賴家智  副主席:吳日峰 嚴澤航